top of page

Dolenni Defnyddiol

Noder nad yw hon yn rhestr drwyadl. Am ragor o wybodaeth am sefydliadau defnyddiol, cysylltwch â Credu neu GYMORTH neu edrychwch ar wefan Dewis Cymru

Cyngor Sir Powys

CYMORTH – un man cyswllt ar gyfer gofal a chefnogaeth i Oedolion Cyngor Sir Powys

E-bost: assist@powys.gov.uk

Ffôn: 0345 602 7050

Cyfeiriad: Neuadd Sir Powys, Spa Road East, Llandrindod, Powys, LD1 5LG

 

Credu – yn cefnogi a chysylltu Gofalwyr

E-bost: info@credu.cymru

Ffôn: 01597 823800

Cyfeiriad: Marlow, South Crescent, Llandrindod, LD1 5DH

 

Cysylltwyr Cymunedol

Yn helpu pobl (18 mlwydd oed +) a’u teuluoedd neu Ofalwyr i gael mynediad at wasanaethau a gweithgareddau ar lefel y gymuned

Ffôn: 01597 827666

E-bost: community.connectors@pavo.org.uk

 

Dewis Cymru

Cyfeirlyfr o sefydliadau lleol a chenedlaethol

 

Info Engine

Cyfeirlyfr o sefydliadau lleol a chenedlaethol

Cyngor ar Bopeth Powys

Cyngor a gwybodaeth

Ffôn: 0345 601 8421

Dydd Llun i ddydd Iau 9am hyd at 3pm.

Gofalwyr Cymru

Llinell Gymorth yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr

0808 808 7777 (Dydd Llun i ddydd Gwener, 9am – 6pm) 

E-bost advice@carersuk.org

 

Ymddiriedolaeth Gofalwyr

 

DEWIS CIL

Eiriolaeth i bobl dros 18 mlwydd oed sy’n derbyn neu a all fod yn gymwys ar gyfer gwasanaethau gofal cymdeithasol

Ffôn: 01597 821333

 

Hafal Crossroads

Yn darparu gwasanaethau gofal cartref yng nghartrefi gofalwyr eu hunain, ynghyd â gwasanaethau seibiant ar gyfer gofalwyr di-dâl ym Mhowys.

Gofalwyr Ifanc

Kooth

Cefnogaeth iechyd meddwl ar-lein

 

Childline

Ffôn   0800 11 11

 

PAPYRUS

Atal hunanladdiad ymysg ieuenctid

Ffôn  0800 068 4141

 

Y Gymdeithas i Blant

 

Meic

Gwasanaeth llinell gymorth i blant a phobl ifanc hyd at 25 mlwydd oed yng Nghymru.

 

GIG 

Help i Ofalwyr Ifanc

Bod yn Ofalwr Ifanc, Eich Hawliau

 

The Honeypot

Yn gweithio i wella bywydau Gofalwyr Ifanc 5 – 12 mlwydd oed trwy ddarparu egwyliau seibiant

 

SIBS

Mae Sibs yn bodoli i gefnogi pobl sy’n tyfu i fyny neu sydd wedi tyfu i fyny gyda brawd neu chwaer anabl

Rhieni Ofalwyr

Fforwm Cymru Gyfan

Ffôn 029 2081 1120 ( 9.00am hyd at 4.00pm Dydd Llun tan ddydd Iau).

 

Cyngor Sir Powys

Asesiad Niwroddatblygiadol ar gyfer plant ag Awtistiaeth (ASD) ac Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd (ADHD).

Pobl gyda Chyflyrau

People with Conditons

Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig Powys

Autism Wales

 

Gymdeithas Strôc 

Powys – Gwasanaeth Integreiddio Cymunedol

Ffôn: 01745 508524 

 

Colli Golwg – Cyngor Sir Powys:

 Cael help gyda cholli golwg

Gwefan Sense

 

RNIB

Ffôn 0303 1239999

Cartrefi Cymru

Yn cefnogi pobl sydd ag anableddau dysgu yng Nghymru

 

Canser

Ymddiriedolaeth Bracken

 

MIND 

I bobl 16 mlwydd oed a hŷn – gwella lles meddyliol

E-bost: Admin@midpowysmind.org.uk

Ffôn: 01597 824411

 

Ffôn: 01874 611529

E-bost: info@breconmind.org.uk

 

HIV 

Ymddiriedolaeth Terence

Cyngor Sir Powys

Arall

Age Cymru Powys 

Cyngor a chefnogaeth i bobl mewn oed

Ffôn: 01597 825908

E-bost: enquiries@acpowys.org.uk

 

Cymdeithas Alzheimer’s

Cefnogaeth, gwybodaeth, ymchwil

Llinell gymorth genedlaethol dementia: 0300 222 11 22

 

Dementia Matters ym Mhowys

Ffôn: 01597 822477

E-bost: info@dmip.org.uk

 

Gofal a Thrwsio ym Mhowys

Yn darparu arbenigedd, cyngor a chefnogaeth ymarferol i bobl mewn oed neu bobl ag anableddau sydd angen cynnal atgyweiriadau, gwaith adnewyddu neu addasiadau ar eu cartrefi.

Ffôn: 01686 620760

Samariaid

Ffôn: 116 123

 

Galw Iechyd Cymru: 111

bottom of page