top of page
credu123.jpg

Cyfrannu

Jobs with us

Cyfleoedd newydd i Ymuno â’r Tîm

Diolch am eich diddordeb mewn cefnogi Gofalwyr.

 

Nid ydym yn recriwtio ar hyn o bryd, ond rydym yn hysbysebu swyddi newydd yn rheolaidd, felly dewch nôl yn fuan, neu cysylltwch â ni ar: hr@credu.cymru

credu155.jpg

Gwirfoddoli

Volunteer with us
credu130.jpg

Gallwch wneud gwahaniaeth i Ofalwyr Ifainc ac Oedolion sy’n Ofalwyr mewn ffordd sy’n addas i CHI! 

Lawrlwytho ffurflen Datgan Diddordeb yma

Os hoffech gefnogi Gofalwyr Ifainc/Oedolion sy’n Ofalwyr mewn ffordd anffurfiol fel rhan o’ch gwaith gwirfoddol gyda grŵp neu sefydliad arall, neu os hoffech wirfoddoli gyda Credu, mae amrediad eang o ffyrdd bach a mawr cyffrous ichi gyfrannu i gefnogi Gofalwyr Ifainc ac Oedolion sy’n Ofalwyr yn eich cymuned chi!

Ymhlith enghreifftiau o’r rolau mae: cymorth dros y ffôn i ofalwyr; helpu allan mewn grwpiau; sefydlu clybiau gwaith cartref; staffio siopau elusennol; ysgrifennu erthygl ar gyfer cylchgrawn Gofalwyr a llawer mwy. Byddem yn hoffi dod i’ch adnabod CHI: eich diddordebau, eich sgiliau, eich syniadau a’ch profiadau bywyd a’r hyn rydych yn frwdfrydig amdano. Credwn fod gan bob unigolyn safbwynt unigryw a sgiliau sy’n werthfawr i eraill. Rydym wedi ymrwymo i’ch galluogi i ffynnu yn y rôl rydym yn ei chreu gyda’n gilydd. 

Mae'r cyfrifoldebau gwirfoddoli gyda’r sefydliad yn hyblyg, ac yn rhoi rheolaeth llwyr mwy neu lai ichi dros eich oriau a’ch llwyth gwaith. Mae pob eiliad o’ch amser yn bwysig inni, ac ni fyddwn yn rhoi pwysau arnoch i wneud mwy nag y byddech yn dewis. Os byddai’n well gennych gynnig cymorth personol neu arwain grwpiau mawr, neu os hoffech estyn gwahoddiad i siaradwyr gwadd i’ch grŵp lleol i godi ymwybyddiaeth am Ofalwyr, gall Credu roi gwybodaeth/hyfforddiant/cymorth ichi wneud hynny.

 

"Nid peth hawdd bob amser yw cefnogi Gofalwyr fel un o wirfoddolwyr Credu, ond mae wastad yn werth chweil.  Yn fy llygaid i, nid wyf yn gwneud llawer iawn, siarad gyda neu’n gwrando ar Ofalwyr rwyf yn eu cefnogi; ond mae rhyw deimlad enfawr o fraint mai gyda fi y mae Gofalwr yn dewis rhannu ei deimladau, heriau a meddyliau. Rwyf yn llawn edmygedd ar gyfer y Gofalwyr rwyf yn eu cefnogi, ac os bydd fy ngalwadau i ar ran Credu yn rhoi ychydig o gymorth iddynt, mae hynny’n ddigon o gyfiawnhad imi.” – John Raftree, un o Wirfoddolwyr Credu . 

Mae Credu yn gosod y sylfeini i groesawu gwirfoddolwyr newydd a’u cynorthwyo gyda’u teithiau personol a phroffesiynol. Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru wedi dyrannu 6 mis o gyllid i Credu, i’n galluogi i recriwtio, hyfforddi a chefnogi mwy o bobl er mwyn cefnogi Gofalwyr o bob oed yn ystod pandemig Covid-19 a thu hwnt. Ein nod yw galluogi pobl sy’n meddu ar sgiliau a phrofiad i gael lle priodol unigol o fewn y sefydliad, gan greu eu syniadau eu hunain a gweithio yn eu cymunedau eu hunain. Byddwn yn croesawu unrhyw un sydd â chynllun a brwdfrydedd i wireddu hyn, a byddwn yn rhoi cymorth a chefnogaeth llawn iddynt. 

Mae’r holl sesiynau am ddim, ac mae Credu’n gweithio i sicrhau eu bod yn hygyrch i bawb. 

Rydym yn awyddus i...

Mae Credu am ddefnyddio dulliau arloesol i recriwtio ac ymgysylltu â Gwirfoddolwyr.

Mae Credu am greu diwylliant o fewn y sefydliad sy’n grymuso ac yn cymell Gwirfoddolwyr, a sicrhau bod ganddynt gyfrifoldebau arwyddocaol.

Mae Credu yn dymuno diolch i Wirfoddolwyr trwy gynnig hyfforddiant ac amser myfyriol er mwyn datblygu eu hunain.

Credu Donations illustration
credu945-2.jpg
We want to...

Ein Proses 

 

 • Gofynnir i wirfoddolwyr lenwi ffurflen gais i Wirfoddoli, sy’n cynnwys proffil un tudalen.

 • Bydd angen i wirfoddolwyr sy’n gweithio’n uniongyrchol gyda phlant neu oedolion agored i niwed mewn rôl goruchwylio wneud cais am wiriad DBS

 • Byddwn yn gofyn am dystlythyrau – un proffesiynol ac un personol lle bo’n bosib 

 • Dim ond un tystlythyr fydd ei angen i weithio mewn un o’n siopau.

 • Gall yr hyfforddiant sylfaenol gynnwys

  • Cyflwyniad Powerpoint cychwynnol ar ddiogelu, ac wedyn sesiwn hyfforddi undydd ar Ddiogelu

  • Cymorth cyntaf yn y gwaith

  • Diogelu data - E -ddysgu

  • Trin a thrafod â llaw

  • Hyfforddiant penodol ar gyfer y siopau

 • Cedwir manylion gwirfoddolwyr ar ein bas data

 • Dynodir Pwynt Cyswllt o fewn Tîm Credu i bob Gwirfoddolwr

 • Estynnir gwahoddiad i wirfoddolwyr fynychu sesiynau myfyrio gyda chydweithwyr, cyfarfodydd tîm a chyfarfodydd prosiect penodol perthnasol.

Our Process
credumet140.jpg

Ein Nodau

 • Grymuso gwirfoddolwyr i ddefnyddio eu cryfderau gyda Credu.

 • Gwirfoddolwyr yn teimlo bod ganddynt gysylltiadau ac maent yn cael eu gwerthfawrogi fel rhan o dîm ehangach Credu 

 • Cydnabyddwn fod gan bob unigolyn gryfderau, ac y gall pawb gyfrannu rhywbeth 

 • Rydym yn awyddus i alluogi Gwirfoddolwyr i ffynnu a thyfu o fewn ein sefydliad

Carers around the world illustration
Our Goals

Cysylltiadau defnyddiol 

Gellir lawrlwytho Ffurflen Datgan Diddordeb yma

Gwefan CGGC ar gyfer adnoddau

Gwefan Gwirfoddoli Cymry i hysbysebu swyddi ac i chwilio am Wirfoddolwyr

Credydau Amser Tempo i’w defnyddio ar gyfer swyddi Gwirfoddolwyr lle bo’n briodol

PAVO, Canolfannau gwirfoddoli

Prosiect Eden ar gyfer cyrsiau/syniadau prosiect ym maes datblygu cymunedol

Carer at a computer illustration
Useful Links
bottom of page