top of page

Asesiad Gofalwyr

Beth yw Asesiad Gofalwyr?

Mae Gwasanaethau Cymdeithasol yn cynnig asesiad i unrhyw Ofalwr

(neu rywun sy’n cynllunio gofalu am rywun) lle mae’n ymddangos fod y Gofalwr angen cefnogaeth o bosibl.

 

Bydd yr asesiad yn edrych ar:

 • Y graddau y mae’r Gofalwr yn gallu ac yn barod i ddarparu’r gofal ac i barhau i ddarparu’r gofal

 • Y deilliannau mae’r Gofalwr yn dymuno eu cyflawni

 

Mae Gofalwyr yn cael eu cynnwys yn y broses hon

 

Bydd y gweithiwr cymdeithasol yn talu sylw at y ffaith a ydych yn dymuno gweithio / cymryd rhan mewn addysg, hyfforddiant, neu weithgareddau hamdden ai peidio. Mae’n bwysig fod Gofalwyr a’r bobl y maent yn gofalu amdanynt yn bartneriaid cyfartal yn eu perthynas gyda gweithwyr proffesiynol.

 

Gall awdurdod lleol gyfuno asesiad anghenion unigolyn gydag asesiad anghenion ei (G)ofalwr os yw’n ystyried y byddai’n fuddiol gwneud hynny. Fodd bynnag, dim ond os rhoddir caniatâd dilys y gall yr awdurdod lleol wneud hynny.

Enjoying the Woods

Mae eich gallu i gael mynediad at gefnogaeth yn dibynnu ar y canlynol

 •     Mae’r angen yn bodoli oherwydd eich rôl gofalu

 •     Ni ellir diwallu’r angen hwnnw eich hunan, gan eraill na gan wasanaethau lleol

 •     Mae’n effeithio ar eich lles

Mae lles yn fwy na bod yn iach yn unig, gall hefyd gynnwys:

 •     bod yn ddiogel

 •     cael rhywle addas i fyw

 •     cael eich cynnwys mewn penderfyniadau sy’n effeithio ar eich bywyd

 •     cael ffrindiau

 •     bod yn rhan o gymunedau cryfion, da

 •     cael pob cyfle i wneud yn dda mewn addysg

 •     teimlo’n dda am eich bywyd

 •     i oedolion – gallu gweithio

 •     i blant – gallu tyfu i fyny’n hapus ac yn llwyddiannus, wedi derbyn gofal da

 

Wedi’r asesiad, efallai y bydd gennych gynllun gofal neu gefnogaeth, sy’n disgrifio’r help y byddwch yn ei dderbyn fel Gofalwr.

 

I baratoi am asesiad, efallai y byddwch eisiau meddwl am:

 •     Y math o gefnogaeth a help mae’r unigolyn y byddwch yn gofalu amdano/amdani ei angen

 •     Yr hyn yr hoffech ei weld yn digwydd a’r hyn y byddech chi’n hoffi ei wneud

 •     Y pethau rydych yn ei wneud ar eu rhan

 •     Faint o amser ydych chi’n ei dreulio yn gofalu

 •     A oes unrhyw un arall yn eich cefnogi chi ai peidio

Fe fyddant hefyd yn edrych a oes angen gwybodaeth neu hyfforddiant arnoch ai peidio, gan ystyried yr effaith mae gofalu wedi’i gael ar eich bywyd gwaith a hamdden, ynghyd â’ch iechyd a lles. Cyn yr asesiad, meddyliwch am y math o gefnogaeth fyddai’n eich helpu chi..

 

Gallwch ofyn am gynnal yr asesiad yn gyfrinachol, ar amser cyfleus, heb i’r unigolyn sy’n derbyn y gofal oddi wrthych fod yno. Gallwch gael rhywun arall yno i’ch cefnogi chi, megis Gweithiwr Allgymorth Credu, ffrind neu Ofalwr arall. Wedi hynny, fe fyddwn yn derbyn copi o’ch asesiad a chyngor ar y wybodaeth, cefnogaeth a gwasanaethau a allai eich helpu chi. Mae’r daflen ffeithiau hon oddi wrth Ofalwyr Cymru yn rhoi llawer mwy o wybodaeth am Asesiadau Gofalwyr, eich hawliau cyfreithiol a sut y gallwch baratoi.

bottom of page