Credwn mewn Gofalwyr Ifainc ac Oedolion sy’n Ofalwyr

Cysylltwch â ni – cewch groeso cynnes

Pink line Squiggle Reverse.png

Mae Credu’n cefnogi: Gofalwyr Ifainc: WCD – Gofalwyr Ifainc ac Oedolion sy’n Ofalwyr ym Mhowys - Gofalwyr Ceredigion 

Amdanom ni

Cyan line Squiggle.png

Ydych chi’n gofalu am rywun sy’n wael neu’n anabl? Os felly, gall Credu eich helpu – Gofalwyr Ifainc ac Oedolion sy’n Ofalwyr ym Mhowys, Oedolion sy’n Ofalwyr yng Ngheredigion (Gofalwyr Ceredigion) a Gofalwyr Ifainc yn Wrecsam, Conwy a Sir Ddinbych (Gofalwyr Ifainc WCD)

 

Cefnogaeth ichi fel Gofalwr: Mae ein dulliau cymorth yn dibynnu arnoch chi a’r hyn sydd mwyaf pwysig ichi; rydym wedi ymrwymo’n llwyr i wrando arnoch a darganfod y ffordd orau ymlaen gyda chi.  Gweler isod rhai enghreifftiau o’r math o gymorth sydd ar gael:

Bullet Point Blue.png
Bullet Point Blue.png
Bullet Point Blue.png
Bullet Point Blue.png
Bullet Point Blue.png
Bullet Point Blue.png
Bullet Point Blue.png
Bullet Point Blue.png
Bullet Point Blue.png
Bullet Point Blue.png

Gwybodaeth ac adnoddau

Cyngor a chefnogaeth gyfrinachol adeg y cyswllt cyntaf, a thrwy ein tîm o weithwyr estyn allan a gwirfoddolwyr

Cyfleoedd i ddiwallu cyfrifoldebau gofal pobl eraill

Grwpiau i ofalwyr ifainc ac oedolion sy’n ofalwyr

Gweithgareddau / tripiau i ofalwyr ifainc, oedolion sy’n ofalwyr ac i deuluoedd cyfan

Asesiadau llesiant i ofalwyr

Icon 17 No Background.png

Cyfleoedd gwirfoddoli a phrofiad gwaith

Cyfleoedd hyfforddi

Cwnsela 

Eiriolaeth i ddelio gyda darparwyr gwasanaethau eraill a chefnogi gofalwyr i gynrychioli eu hunain

Icon 10 No Background.png

Meithrin cefnogaeth i ofalwyr ifainc ac oedolion sy’n ofalwyr mewn cymunedau, gwasanaethau a sefydliadau. 

Rydym yn gweithio gyda Gofalwyr ac eraill i godi ymwybyddiaeth, cydnabyddiaeth a chefnogaeth i ofalwyr ifainc ac oedolion sy’n ofalwyr yn eu cymunedau a gyda gwasanaethau cyhoeddus megis ysgolion, gwasanaethau iechyd a chymdeithasol a thai, ynghyd ag elusennau eraill, ac ymhlith cyflogwyr.

Cyfleoedd i ofalwyr ifainc ac oeodlion sy’n ofalwyr i gael llais a dylanwad ar faterion sy’n bwysig iddyn nhw mewn fforymau / grwpiau llywio lleol a chenedlaethol / ar fyrddau strategol lleol a rhanbarthol.

Rydym yn cyfleu sylwadau gofalwyr i unigolion sy’n gyfrifol am lunio polisi ac yn gwneud penderfyniadau ar lefel leol a chenedlaethol. Hefyd rydym yn cynnal ymgynghoriadau ac yn rhoi adborth ar awgrymiadau i wella gwasanaethau ar gyfer gofalwyr, ac yn chwarae rhan weithgar o ran hyrwyddo hawliau gofalwyr. Rhan allweddol o’n rôl yw helpu meithrin ymwybyddiaeth am ofalwyr, eu rôl a’u hanghenion - ar lefel leol a chenedlaethol.

New Icon 8.png

Rydym yn gweithio gyda nifer o sefydliadau gwirfoddol lleol a chenedlaethol er mwyn cadw mewn cysylltiad â rhannu gwybodaeth am y gwasanaethau sydd ar gael. Rydym yn Bartner Rhwydwaith yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr, elusen sy’n cefnogi rhwydwaith o sefydliadau cymorth lleol i ofalwyr.

 

Mae ein holl gymorth ar gael AM DDIM! Does dim ffi ymaelodi, ac rydym yn dibynnu ar dderbyn cyllid gan amrediad o gefnogwyr a chyllidwyr hael, a chontractau sector cyhoeddus er mwyn gallu rhannu ein hadnoddau gyda gofalwyr a’u teuluoedd.

Credu safe & just zone.png

Cysylltu â ni

Cyan line Squiggle.png

Gofalwyr Ifainc WCD

01597 823800

info@wcdyc.org.uk

  • Facebook
  • Twitter
Credu Logo no words.png

Gofalwyr Ifainc ac Oedolion sy’n Ofalwyr - Powys

01597 823800

gofalwyr@credu.cymru

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram

Wales

GCC logo jpeg.jpg

Gofalwyr Ceredigion – Oedolion sy’n Ofalwyr

03330 143377

ceredigion@credu.cymru

  • Facebook
  • Twitter