Gwybodaeth i Ofalwyr Ifainc

Light Purple Squiggle Reverse.png

Hawliau Gofalwyr Ifainc

Daw hawliau plant a phobl ifanc o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn. 

Eich hawliau fel Gofalwr Ifanc:

  • Yr hawl i ddysgu a chael addysg

  • Yr hawl i gwrdd â ffrindiau a mwynhau grwpiau a chlybiau

  • Yr hawl i ymlacio a chwarae

  • Yr hawl i breifatrwydd

  • Yr hawl i ddweud beth ddylai digwydd yn eich barn chi a chael rhywun i wrando arnoch

Cofiwch gysylltu â Credu os oes angen unrhyw gymorth gyda’ch hawliau!  info@wcdyc.org.uk/ 01597 823800/ WCDYC on Facebook.

Lady with a Tiger Art

Cyfrannu...

I bob Gofalwr Ifanc, dylet fod yn rhan o’r holl benderfyniadau a wneir am dy gymorth. Galli di ddewis cael ffrind neu aelod o’r teulu wrth d’ochr i’th helpu.

Cwrdd a Gwneud

Cyfle i gwrdd â gofalwyr ifainc yn WCD a chymryd rhan mewn grwpiau a gweithgareddau.

WCD Young Carer
 

Yr Ysgol ac Addysg

White line Squiggle.png

Gwyddom y gall y rôl gofal, er ei bod yn werth chweil yn aml iawn, hefyd effeithio ar dy lesiant emosiynol neu gorfforol yn yr ysgol, cyraeddiadau addysgol, a chyfleoedd bywyd. Rydym ar gael i roi cefnogaeth iti er mwyn sicrhau nad yw addysg yn straen arall yn dy fywyd, ac i’th helpu manteisio i’r eithaf arni.

 

Mae’r tîm o weithwyr estyn allan cyfeillgar a chefnogol ar gael i drafod sut i gael cydbwysedd rhwng y rôl gofal a’r ysgol, coleg neu 6ed dosbarth, ac i drafod opsiynau os wyt ti’n awyddus i adael eich cartref i fynd i’r Brifysgol.

Os nad yw’r ysgol yn gwybod dy fod yn ofalwr ifanc, ni fyddant yn gallu rhoi cefnogaeth iti i’r un graddau mewn perthynas â phethau megis bod yn hwyr, a phresenoldeb gwael, peidio cyflwyno gwaith cartref yn brydlon neu raddau isel, colli gweithgareddau allgyrsiol, teimlo’n flinedig ac yn ynysig, neu fwlio.

Gallwn helpu rhoi cefnogaeth a chyngor ar yr holl agweddau hyn, a gallwn hefyd gysylltu â’r ysgol a’u helpu gyda’u polisïau ar gyfer gofalwyr ifainc, hyfforddi athrawon, gwasanaethau a gwersi ABGI (Addysg Bersonol, Gymdeithasol ac Iechyd). Deallwn sut brofiad yw bod yn ofalwr ifanc, a gallwn helpu’r ysgol i roi cefnogaeth iti, ac ar yr un pryd parchu dy breifatrwydd er mwyn osgoi cael du weld yn ‘wahanol’.

 

Rydym yn cynnal sesiynau galw heibio rheolaidd mewn ysgolion, felly hwyrach y gallwn dy weld yno:

Bydd dy weithiwr estyn allan yn gallu dweud wrthyt os ydym yn dod i dy ysgol di.

Hefyd rydym yn trefnu tripiau a gweithgareddau i ofalwyr ifainc ac oedolion ifainc sy’n ofalwyr, er mwyn iti gael treulio amser gydag eraill sy’n deall pa fath o fywyd sydd gen ti, sy’n helpu cadw cydbwysedd rhwng pwysau bywyd ac ysgol.

Beth am fod yn gymdeithasol

Cyfle i dderbyn y newyddion diweddaraf, a manylion digwyddiadau, tripiau a gweithgareddau hwyl i’w gwneud ar-lein trwy gofrestru ar ein cyfryngau cymdeithasol. 

Winking Face with Tongue
 
Young lad walking with his phone

Rwyt ti’n bwysig hefyd...

Deallwn pa mor bwysig yw cael mynediad at gymorth a gwybodaeth, a gallu siarad gyda rhywun.

 

Bydd tîm o weithwyr estyn allan y Gwasanaeth Gofalwyr Ifainc yn gwrando ac yn deall, ac yn    rhoi’r wybodaeth a’r arweiniad sydd ei angen arnat.

 

Hefyd rydym yn trefnu ac yn cefnogi grwpiau a gweithgareddau sydd ar gael iti eu mwynhau gyda Gofalwyr Ifainc eraill, ac yn cynnig eiriolaeth (rhywun i siarad ar dy ran, er enghraifft gyda’r ysgol).

Rhifau a Dolenni Defnyddiol

999 mewn argyfwng neu 101 ar gyfer cyngor:

e.e. Dwi’n meddwl ein bod yn cael ein bwlio yn ein tŷ oherwydd mae sbwriel yn cael ei luchio i’n gardd trwy’r amser.

 

Kooth:

https://www.kooth.com/

 

Childline:

0800 1111

 

MIND 16oed +:

01597 824411

 

PAPYRUS:

Atal hunanladdiad: 0800 068 4141

 

Llinell gymorth Gofalwyr Ifainc:

0300 123 1053

 

young carers.net:

Yn cynnig gwybodaeth ar fudd-daliadau, dolenni at sefydliadau cymorth cenedlaethol a lleol a chyfeirlyfr gwasanaethau. (9am - 8pm, Llun - Gwener (ar wahân i wyliau banc) (11am - 4pm ar y penwythnos) gallwch ofyn i rywun ffonio nôl mewn un o fwy na 170 iaith.

 

Choices GIG Cymru – Gofalwyr Ifainc:

Mae’r adran hon ar gyfer pobl ifanc sy’n gofalu am rywun sy’n wael neu’n anabl. Hwyrach y byddwch wedi dechrau gofalu heb sylweddoli.  Yn yr adran hon, gellir dysgu mwy am: Gwybod os wyt ti’n Ofalwr Ifanc, Pwy sy’n gallu dy helpu, a Hawliau Gofalwyr Ifainc.

 

Ymddiriedolaeth Gofalwyr: Prif Swyddfa: 0300 772 9600

 

The Honeypot:

Mae honeypot.org.uk yn gweithio i gyfoethogi bywydau Gofalwyr Ifainc 5-12 oed trwy ddarparu gwasanaeth gofal seibiant

 

SIBS: Ar gyfer brodyr a chwiorydd plant anabl ac oedolion - Sibs.org.uk: Diben Sibs yw cefnogi pobl sy’n tyfu fyny, neu sydd wedi tyfu fyny gyda brawd neu chwaer anabl.

 

Siop Wybodaeth y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd: 01745 815 891

 

CAMHS: 0300 123 6661

 

Childline: 0800 1111

 

Llyw-wyr Llesiant Anabledd: Mandy Lewis a Rebecca Beech: 01824 712998 ext 2998

 

NSPCC: 0844 89202 75

 

VIVA: 01745 357941

 

Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Sir Conwy: Ffôn 01492 575111 Plant / 0300 456 1111 Oedolion

 

Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Sir Ddinbych: 01824 712200 (Porth)

 

SPoA

Wrecsam: 01978 292039

Conwy: 0300 456111

Sir Ddinbych: 0300 4561000

 

Gwasanaeth Estyn Allan Gofalwyr: 01248 370797

 

Ymddiriedolaeth Gofalwyr: 01492 542212

 

Tîm Estyn Allan Gofalwyr Conwy: 01248 370797

 

CAB

Wrecsam: 0300 3301 178

Conwy: 0344 4772020

Sir Ddinbych: 01745 334568

 

Create a Smile: 01745 344303

 

Cruise Bereavement: 01492 536577

 

NACRO

Wrecsam: 01978 314313

Conwy: 01492 539940

Sir Ddinbych: 01745 369508

 

NEWCIS: 01745 331181

 

VIVA: 01745 357 941

 

GGT Wrecsam: 01978 292094

 

Stand:

Yvone: 07826 108273 Sarah: 07749 998708

 

Atal Digartrefedd Ieuenctid: 01978 317955

 

Young Minds: 0808 8025544

Mae Young Minds hefyd yn cynnig gwasanaeth neges destun - tecstiwch “YM” i 85258 (Mae plant wedi dewis yr opsiwn tecstio pan rwyf wedi tu hatgyfeirio)

 

Tîm o gwmpas y Teulu: 01824 712 981

 

STAND Gogledd Cymru: Yvone: 07826 108273 Sarah: 07749 998708

 

Banciau Bwyd – Gall eich Gweithiwr Estyn Allan helpu gyda mynediad at fanciau bwyd.

Violet Stars
wrexham_logo.jpg
conwy Logo.jpg
Denbighshire-County-council-logo.jpg
cnf logo.jpg
Steve Morgan logo.png
NHS Wales Logo
Children in Need Logo