Purple Squiggle Banner.png
Mother Carer

Mae ystyr y gair Credu yn cyfleu ethos ein gwasanaeth.

Rydym wedi cefnogi gofalwyr ers 2003.

Credwn mewn pobl: eu sgiliau, eu gallu a’u doniau, a’r cydnerthedd sy’n amlwg yn eu bywyd bob dydd.
Credwn yn y cyfraniadau amhrisiadwy a wneir gan ofalwyr tuag at eu hanwyliaid a’u cymunedau.
Credwn fod gofalwyr o bob oed yn haeddu cael ffynnu a manteisio i’r eithaf ar fywyd.
Credwn na ddylai unrhyw un gorfod gwneud hyn wrth ei hunan.
Credwn mewn cefnogi gofalwyr trwy eu cysylltu â beth bynnag sydd ei angen arnynt i wireddu eu llawn botensial.

Ai Gofalwr ydw i?

Os ydych yn gofalu am aelod o’r teulu neu ffrind sy’n wael neu’n anabl, yna Gofalwr ydych.  Gall fod yn blentyn / gŵr neu wraig / rhiant neu berthynas arall / ffrind. Mae Gofalwyr yn bwysig iawn i deuluoedd a chymunedau, a gall fod yn werth chweil ac yn heriol mewn ffyrdd amrywiol, ar lefel ymarferol ac emosiynol.

 

Mae Credu yn credu ynoch chi. Yn ein barn ni mae Gofalwyr yn anhygoel.  Pleser yw gwrando arnoch a rhoi’r gefnogaeth sy’n bwysig ichi ym mha bynnag ffordd sy’n addas ichi, boed hynny’n golygu gwybodaeth sylfaenol neu os hoffech ystyried newidiadau cymhleth.

 

Gallwn gynnig y gefnogaeth isod:

Gwybodaeth ymarferol

Cefnogaeth emosiynol

Cymorth Cyfoedion

Mynediad at gwnsela / therapi

Grwpiau a gweithgareddau i Oedolion sy’n Ofalwyr

Gwyliau byr / gofal seibiant

Ydych chi’n gofalu am rywun gyda chyflwr iechyd a / neu anabledd?

Os felly, rydych chi’n bwysig hefyd!

 
Gellir dysgu mwy am yr Ap ar gyfer Gofalwyr yma: 
Jointly App
Adult Carers

Gwybodaeth i Oedolion sy’n Ofalwyr

 

  • Delta Connect (English) – Mae’r prosiect CONNECT yn cynnig gwasanaeth llinell achub bywyd a theleofal ar draws Sir Gâr, Sir Benfro a Cheredigion

Gwybodaeth i Oedolion Ifainc

 

Digwyddiadau

Purple Squiggle Banner.png

Canu am Hwyl ar ddydd Mawrth

Hoffech chi ganu am hwyl? Gydag eraill, ond yn eich cartref eich hun.

Grŵp Crefftau i Oedolion

Grŵp crefftau ar-lein a gynhelir bob dydd Gwener!

Grŵp Gofalwyr Cymraeg

Gallwch ymuno â Sue Lee o Ofalwyr Ceredigion am 2 o’r gloch bob yn ail ddydd Mercher i gwrdd â Gofalwyr eraill am sgwrs!

Ar gyfer pob digwyddiad cliciwch yma

Newyddion

Purple Squiggle Banner.png

Blog diweddaraf Ceredigion

I dderbyn yr holl Newyddion Cliciwch yma

 

Cyfrannu

Purple Squiggle Banner.png
Ceredigion Team Photo

Gwirfoddoli

Gallwch wneud gwahaniaeth i Ofalwyr Ifainc ac Oedolion sy’n Ofalwyr mewn ffordd sy’n addas ichi!

Dwi’n gwybod fy mod yn gallu cwyno a chwyno am bethau, ond yn y grwpiau mae rhywun yn gwrando ac yn poeni.

-Gofalwr o Geredigion
 

Cwrdd â’r Tîm

Purple Squiggle Banner.png
 

Cysylltu â ni

  • Facebook
  • Twitter

Ar gyfer ein timau ar draws Ceredigion:

I gysylltu â thîm Oedolion sy’n Ofalwyr yng Ngheredigion, gallwch anfon neges at y brif swyddfa trwy ddefnyddio’r ffurflen isod, neu drwy gysylltu â’r brif swyddfa ar: 03330 143377 ein cyfeiriad ebost yw: ceredigion@credu.cymru

Elusen gofrestredig yw Gwasanaeth Gofalwyr Powys, yng Nghymru a Lloegr (rhif 1103712), a chwmni cyfyngedig trwy warant (rhif 4779458).

©2021 gan Mogwai Media

Dyluniwyd gan:

Mogwai Media LTD