Blue Squiggle Banner.png
Carers Dancing
credu logo illustration.png
 

Mae ystyr y gair Credu yn cyfleu ethos ein gwasanaeth.

Rydym wedi cefnogi gofalwyr ers 2003.

Credwn mewn pobl: eu sgiliau, eu gallu a’u doniau, a’r cydnerthedd sy’n amlwg yn eu bywyd bob dydd.
Credwn yn y cyfraniadau amhrisiadwy a wneir gan ofalwyr tuag at eu hanwyliaid a’u cymunedau.
Credwn fod gofalwyr o bob oed yn haeddu cael ffynnu a manteisio i’r eithaf ar fywyd.
Credwn na ddylai unrhyw un gorfod gwneud hyn wrth ei hunan.
Credwn mewn cefnogi gofalwyr trwy eu cysylltu â beth bynnag sydd ei angen arnynt i wireddu eu llawn botensial.

Enghreifftiau o’r cymorth a gynigir:

White Bullet Point.png
White Bullet Point.png
White Bullet Point.png
White Bullet Point.png
White Bullet Point.png
White Bullet Point.png

Gwybodaeth ymarferol

Cymorth 1:1 / cael rhywun i wrando

Grwpiau a thripiau i Ofalwyr Ifainc / Oedolion sy’n Ofalwyr

Ystod o sesiynau cyffrous a diddorol i bobl o bob oed ar grefftau / celfyddydau / llesiant / hawliau

Codi ymwybyddiaeth ac ennyn cefnogaeth mewn ysgolion / cymunedau

Cerdyn iCare / Cardiau Adnabod i Ofalwyr Ifainc

Ydych chi’n gofalu am rywun gyda chyflwr iechyd a/neu anabledd? 

Os felly, rydych chi’n bwysig hefyd!

Credu Logo.png
Light Blue line Squiggle Reverse.png
dysgu mwy am ein prosiect gofal seibiant a’r hyn sydd ar y gweill.
Gellir dysgu mwy am yr Ap ar gyfer Gofalwyr yma: 

Sut gallwn eich helpu

Ai Gofalwr Ifanc ydw i? 14 oed ac iau

Os wyt ti’n byw ym Mhowys, yn 18 oed neu’n iau, ac yn helpu gofalu am rywun sy’n wael neu’n anabl, rwyt yn Ofalwr Ifanc. Gall fod yn rhiant / brawd / chwaer neu berthynas arall.  Mae rhai gofalwyr ifainc yn helpu gyda choginio / glanhau / gwisgo; mae rhai’n helpu cysuro’r unigolyn maent yn gofalu amdano, ac yn ei helpu i deimlo’n well. Weithiau mae’n deimlad gwych i helpu rhywun arall, weithiau mae’n gallu achosi pryder, ac yn anodd jyglo hyn gyda’r ysgol a chael amser i fwynhau dy hun.

Ai Oedolyn Ifanc sy’n Ofalwr ydw i? 14 - 25

Os wyt ti’n 14 - 25 oed ac yn helpu gofalu am rywun sy’n wael neu’n anabl, rwyt yn Oedolyn Ifanc sy’n Ofalwr. Gall fod yn rhiant / brawd / chwaer neu berthynas arall.  Mae rhai gofalwyr ifainc yn helpu gyda choginio / glanhau / gwisgo; mae rhai’n helpu cysuro’r unigolyn maent yn gofalu amdano, ac yn ei helpu i deimlo’n well. Weithiau mae’n deimlad gwych i helpu rhywun arall, weithiau mae’n gallu bod yn her rhoi gofal a jyglo cymaint o newidiadau yn dy fywyd megis addysg / hyfforddiant / y brifysgol / bywyd cymdeithasol / symud cartref.

Ai Gofalwr / Oedolyn sy’n Ofalwr ydw i? 25+

Os ydych yn gofalu am aelod o’r teulu neu ffrind sy’n wael neu’n anabl, Gofalwr ydych. Gall fod yn blentyn / gŵr neu wraig / rhiant neu berthynas arall / ffrind. Mae Oedolion sy’n Ofalwyr yn bwysig i deuluoedd a chymunedau, ac mae hyn yn gallu bod yn werth chweil ac yn her mewn nifer o ffyrdd – ymarferol ac emosiynol.

 

Mae Credu yn credu ynoch chi. Yn ein barn ni mae gofalwyr o bob oed yn anhygoel. Rydym wrth ein bod yn gwrando arnoch ac yn eich cefnogi gyda beth bynnag sy’n bwysig ichi mewn ffordd sy’n addas ichi, boed angen rhyw wybodaeth sylfaenol, neu os hoffech drafod heriau mwy cymhleth.

 

*Asesiad Gofalwr

*O’r Ysbyty i’r Cartref

*Cartrefi Gofal

*Hawliau Gofalwyr

*Cysylltiadau defnyddiol

Carers Booklet FrontCover.png

*Hawliau Gofalwyr Ifainc

*Cysylltiadau defnyddiol

Young Carers
 

Digwyddiadau

White line Squiggle.png
Blue Squiggle Banner.png

Ar gyfer pob digwyddiad cliciwch yma

Best Friends

Grŵp Gofalwyr Cymraeg
Bob yn ail ddydd Mercher

hidden voices poster.jpg

'Hidden Voices'
18fed o Fawrth

Cuppa Tea and Pot

Paned a Sgwrs

Bob dydd Llun

Newyddion

White line Squiggle.png
Blue Squiggle Banner.png

Derbyn y newyddion diweddaraf

Gellir tanysgrifio i’r cylchlythyr gwybodaeth trwy glicio’r botymau isod!

Gall ein gwaith eich helpu chi neu’r bobl rydych yn eu cefnogi.

Ar gyfer yr holl Newyddion Cliciwch yma

White line Squiggle.png

Cymerwch gip ar newyddion diweddaraf Credu trwy ein blog

Follow us on Social Media, and watch our You Tubes to see what were up to. 

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • YouTube
 

Cyfrannu

White line Squiggle Reverse.png
Blue Squiggle Banner.png
Volunteering Illustration.png

Gwirfoddoli

Gallwch wneud gwahaniaeth i Ofalwyr Ifainc ac Oedolion sy’n Ofalwyr mewn ffordd sy’n addas ichi!

Green Quotes Reverse.png

Mae Credu’n cynnig cefnogaeth gadarnhaol sy’n fy ngrymuso!

Mae’n wasanaeth gwych sy’n grymuso pobl, a hoffwn ei argymell i bob gofalwr ym Mhowys. Mae cael lleisio barn yn gwella nid yn unig sut rydym yn teimlo am ein hunain, ond hefyd rydym yn gofalu am ein hanwyliaid yn well o ganlyniad!”

Green Quotes.png

Cwrdd â’r Tîm

White line Squiggle Reverse.png
 

Cysylltu â ni

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • YouTube
Blue line Squiggle Reverse.png

Y brif swyddfa yn Llandrindod:

Ym Marlow,  Cilgant y De, Llandrindod, LD1 5DH y mae ein prif swyddfa. Gallwch gysylltu â ni drwy ffonio: 01597 823800 neu e-bostio: carers@credu.cymru. Ar hyn o bryd mae’r swyddfa ar agor dydd Llun - Gwener, 9:00am - 5:00pm (byddwn yn treialu sesiynau gyda’r hwyr cyn bo hir!). Croeso ichi alw heibio am baned unrhyw amser rhwng 10:00am - 4:00pm, dydd Llun - Gwener.

 

Y siop a’r hwb ym Machynlleth:

Mae’r Siop Elusennol a’r Hwb Gofalwyr ym Machynlleth yn 38 Heol Maengwyn, SY20 8DT Machynlleth, ac mae ar agor dydd Llun - Sadwrn, 9:00am - 5:00pm. Croeso ichi ein ffonio ar: 01654 703926 neu e-bostio: shops@credu.cymru.

Ar gyfer ein timau ar draws Powys:

I gysylltu â thimau Gofalwyr Ifainc Powys / Oedolion Ifainc sy’n Ofalwyr ac Oedolion sy’n Ofalwyr ym Mhowys, gallwch anfon neges at y brif swyddfa trwy ddefnyddio’r ffurflen isod, neu gallwch gysylltu ag aelodau unigol y tîm yn uniongyrchol – gweler y dudalen “cwrdd â’r tîm” ar gyfer eu manylion cyswllt.

Diolch am eich neges!

 
Health and Social Logo.png
NHS wales Logo.png
Powys Logo.png
Welsh Government Logo.png
Tudorlogosq.png
Community Fund Logo.png
EFF-logo-Colour.png
The Rank Foundation logo
The-Waterloo-Foundation.jpg