young carers.jpg

Ai un o Ofalwyr Ifainc WCD wyt ti?

Os wyt ti’n byw yn Wrecsam, Conwy neu Sir Ddinbych, ac yn 18 oed neu iau, ac yn helpu gofalu am rywun sy’n wael neu’n anabl, yna rwyt yn un o Ofalwyr ifainc WCD. Gall fod yn rhiant / brawd/ chwaer neu berthynas arall. Mae rhai gofalwyr ifainc yn helpu gyda choginio / glanhau / gwisgo; mae rhai’n helpu cysuro’r unigolyn maent yn gofalu amdano, ac yn eu helpu i deimlo’n well.  Weithiau gall fod yn wych helpu rhywun arall, ond gall hefyd fod yn bryder ac yn anodd jyglo’r ysgol a chael hwyl yr un pryd â gofalu am rywun. Gall olygu dy fod yn teimlo’n ynysig.

 

Mae Gofalwyr Ifainc WCD yn credu ynddot ti; yn ein barn ni mae pob gofalwr ifanc yn anhygoel. Rydym yn awyddus iti fanteisio ar fywyd cymaint ag sy’n bosib, a byddem wrth ein bodd yn rhoi cefnogaeth iti a’r teulu gyda’r hyn sy’n bwysig iti mewn ffordd sy’n addas iti.

 

Enghreifftiau o’r cymorth sydd ar gael gennym:

White Bullet Point.png
White Bullet Point.png
White Bullet Point.png
White Bullet Point.png
White Bullet Point.png
White Bullet Point.png
White Bullet Point.png

Gwybodaeth ymarferol

Cymorth 1:1 / cael rhywun i wrando arnat

Grwpiau a thripiau hwyl i Ofalwyr Ifainc / grwpiau teulu

Gweithdai ‘Meithrin dy ddewis fywyd’ 

Codi ymwybyddiaeth a chefnogaeth mewn ysgolion / cymunedau

Mentoriaid sy’n gyfoedion

Cardiau Adnabod Gofalwyr Ifainc

Ydych chi’n gofalu am rywun yn eich teulu? 

Os felly, rydych chi’n bwysig hefyd!

WCD Logo.png
Light Purple Squiggle Reverse.png
credu logo illustration.png

Mae ystyr y gair Credu yn cyfleu ethos ein gwasanaeth.

Rydym wedi cefnogi gofalwyr ers 2003.

Credwn mewn pobl: eu sgiliau, eu gallu a’u doniau, a’r cydnerthedd sy’n amlwg yn eu bywyd bob dydd.
Credwn yn y cyfraniadau amhrisiadwy a wneir gan ofalwyr tuag at eu hanwyliaid a’u cymunedau.
Credwn fod gofalwyr o bob oed yn haeddu cael ffynnu a manteisio i’r eithaf ar fywyd.
Credwn na ddylai unrhyw un gorfod gwneud hyn wrth ei hunan.
Credwn mewn cefnogi gofalwyr trwy eu cysylltu â beth bynnag sydd ei angen arnynt i wireddu eu llawn botensial.

 

Gellir dysgu mwy am yr Ap ar gyfer Gofalwyr yma: 

* Hawliau Gofalwyr Ifainc

* Cysylltiadau defnyddiol

WCD Young Carers
 
Violet Stars

Beth sy’n digwydd

White line Squiggle.png
sandwich.png

Clwb Amser cinio

Cwrdd ar Zoom

Bob dydd Mercher 12pm

senior chat.png

Zoom Uwchradd

Cwrdd ar Zoom

Bob yn ail ddydd Mawrth

primary zoom.png

Zoom Cynradd

Cwrdd ar Zoom

Bob yn ail ddydd Mawrth

Ar gyfer pob digwyddiad Cliciwch yma

Light Purple Squiggle Reverse.png
Violet Stars

Newyddion

White line Squiggle.png

Derbyn y newyddion diweddaraf

I weld newyddion diweddaraf WCD, ewch i’n blog

Gellir tanysgrifio i dderbyn ein cylchlythyr gwybodaeth drwy glicio’r botymau isod!

Gall ein gwaith eich helpu chi neu’r bobl rydych yn eu cefnogi.

Blog diweddaraf WCD

Ar gyfer yr holl Newyddion Cliciwch yma

Light Purple Squiggle Reverse.png
 

Cyfrannu

White line Squiggle Reverse.png
Volunteering photo

Gwirfoddoli

Gallwch wneud gwahaniaeth i Ofalwyr Ifainc ac Oedolion sy’n Ofalwyr mewn ffordd sy’n addas ichi!

Mae 96% o’r plant sy’n destun adolygiad bob chwarter yn nodi bod eu llesiant emosiynol / meddyliol a’u cydnerthedd wedi gwella.  O’r 249 sydd wedi ymateb i arolwg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, teimlodd

87% bod  WCD wedi eu cefnogi i wella perfformiad yn yr ysgol.”

Purple Quotes Reverse.png

“Weithiau mae’n anodd bod yn Ofalwr Ifanc oherwydd dwi ddim yn cael amser i wneud yr un pethau â phobl ifainc eraill yn eu harddegau”

Purple Quotes.png
 

Cwrdd â’r Tîm

White line Squiggle Reverse.png
 
Light Purple Squiggle Reverse.png

Siarad gyda ni:

  • Facebook
  • Twitter

Ar gyfer ein timau ar draws  WCD:

I gysylltu â thimau Gofalwyr Ifainc WCD  (Gogledd Cymru), gallwch anfon neges at y brif swyddfa trwy ddefnyddio’r ffurflen isod, neu gallwch gysylltu â’r brif swyddfa ar: 01595823800 ein cyfeiriad ebost yw: info@wcdyc.org.uk

Diolch am eich neges!

Wrexham logo.jpg
conwy Logo.jpg
Denbighshire-County-council-logo.jpg
cnf logo.jpg
Steve Morgan logo.png
NHS Wales Logo
Children in Need Logo.jpg