Blue Squiggle Banner.png
 

Gwybodaeth i Oedolion sy’n Ofalwyr ym Mhowys 

Icon 2 No Background.png

Asesiad Gofalwr

Beth yw Asesiad Gofalwr?

Mae’r Gwasanaethau Cymdeithasol yn cynnig asesiad i unrhyw Ofalwr  (neu rywun sy’n bwriadu gofalu am rywun arall) lle ymddengys y bydd angen cefnogaeth ar y Gofalwr efallai.

Mae’r asesiad yn ystyried:

    - i ba raddau mae’r Gofalwr yn fodlon ac yn gallu darparu’r gofal a pharhau i ddarparu’r gofal

    - y deilliannau mae’r Gofalwr yn awyddus i’w gwireddu

 

Mae Gofalwyr yn rhan o’r broses hon

 

Bydd y gweithiwr cymdeithasol yn ystyried a ydych am weithio / cymryd rhan mewn addysg, hyfforddiant neu weithgareddau hamdden. Mae’n bwysig bod Gofalwyr a’r bobl sy’n derbyn gofal ganddynt yn bartneriaid cydradd yn y berthynas gyda gweithwyr proffesiynol.

 

Gall awdurdod lleol gyfuno’r asesiad o anghenion unigolyn gyda’r asesiad o anghenion y Gofalwr, os bydd o’r farn fod hyn yn fuddiol. Fodd bynnag, bydd yr awdurdod lleol ond yn gwneud hyn os rhoddir caniatâd dilys.

 

Bydd eich gallu i gael mynediad at gymorth yn dibynnu ar:

    - a yw’r angen yn deillio o’ch rôl gofal

    - y ffaith eich bod yn methu diwallu’r angen wrth eich hunan, gan eraill neu gan wasanaethau lleol

    - mae’n effeithio ar eich llesiant

Mae llesiant yn golygu mwy na bod yn iach, gall hefyd gynnwys:

    • bod yn ddiogel

    • cael rhywle addas i fyw

    • bod yn rhan o wneud penderfyniadau sy’n effeithio

ar eich bywyd

    • cael ffrindiau

    • bod yn rhan o gymunedau da, cadarn

    • cael pob cyfle i lwyddo yn eich addysg

    • teimlo’n dda ynghylch eich bywyd

    • i oedolion – gallu gweithio

    • i blant – gallu tyfu fyny’n hapus ac yn llwyddiannus ac yn derbyn gofal priodol

 

Ar ôl yr asesiad, hwyrach y byddwch yn derbyn cynllun gofal neu gymorth, sy’n disgrifio’r cymorth y byddwch yn ei dderbyn fel Gofalwr.

 

I baratoi ar gyfer asesiad, hwyrach y byddwch am ystyried:

    - pa fath o gymorth a chefnogaeth sydd ei angen ar yr unigolyn rydych yn gofalu amdano

    - beth fyddech yn hoffi ei weld yn digwydd, a beth hoffech ei wneud

    - y pethau rydych yn eu gwneud i’r unigolyn sy’n derbyn gofal

    - faint o amser rydych yn ei dreulio yn y rôl gofal

    - a yw unrhyw un arall yn eich cefnogi chi

Bydd hefyd yn ystyried a oes angen unrhyw wybodaeth neu hyfforddiant arnoch, ac yn ystyried effaith y rôl gofal ar eich bywyd gwaith a hamdden yn ogystal â’ch iechyd a llesiant. Cyn yr asesiad, dylech ystyried pa fath o gymorth fyddai’n eich helpu chi.

 

Gallwch ofyn am gael asesiad cyfrinachol ar amser cyfleus, pan nad yw’r unigolyn rydych yn gofalu amdano’n bresennol. Gallwch gael rhywun arall yno gyda chi i’ch cefnogi, megis un o Weithwyr Estyn Allan Credu, ffrind neu Ofalwr arall. Wedyn byddwch yn derbyn copi o’r asesiad a chyngor o ran yr wybodaeth, cymorth a’r gwasanaethau all fod o gymorth ichi. Mae’r daflen ffeithiau isod, a gyhoeddwyd gan Ofalwyr Cymru, yn rhoi mwy o wybodaeth am Asesiad Gofalwr, eich hawliau cyfreithiol a sut gallwch baratoi ar ei gyfer:

 

https://socialcare.wales/cms_assets/hub-downloads/Factsheet_A_Guide_to_Getting_an_Assessment_in_Wales_from_April_2016.pdf

Support and Advice Illustration

Pontio rhwng yr Ysbyty a’r Cartref 

Mae nifer o sefyllfaoedd gwahanol yn golygu bod angen mynd i’r ysbyty. Gall fod yn rhywbeth a gynlluniwyd ymlaen llaw neu achos brys. Wrth adael yr ysbyty, hwyrach y byddwch yn cael cynllun gofal os oes angen cymorth parhaus arnoch chi neu’r unigolyn rydych yn gofalu amdano. Weithiau wrth adael yr ysbyty, efallai y bydd tîm Ail-alluogi’r Cyngor yn cysylltu â chi. Bydd y tîm Ail-alluogi’n cynnwys Therapydd Galwedigaethol, Ffisiotherapydd a gweithwyr cymorth hyfforddedig. Ar ôl cael eich atgyfeirio, bydd y tîm yn cysylltu â chi i drefnu apwyntiad i un ohonynt ymweld â chi i wneud asesiad.

Hospital Illustration

Gall yr asesiad gynnwys aelodau’r teulu pe dymunir, a bydd yn nodi’n union yr hyn rydych yn awyddus i allu ei wneud a sut gall y tîm eich helpu. Fel arfer byddant yn gweithio gyda chi am gyfnod o rhwng pythefnos – chwe wythnos. Cyn gorffen, byddant yn cynllunio unrhyw gymorth pellach sydd ei angen arnoch, ac yn gofalu y gwneir trefniadau ar gyfer hyn.

 
Blue Squiggle Banner.png

Cymryd y cam cyntaf i gymryd rhan yn yr hun a gynigir gan Credu yn eich ardal chi

    - byddwn yn estyn croeso twymgalon ichi

    - rydym yn debyg i deulu

Young and Adult Carer Photo

Canllawiau ar gyfer

Gofalwyr Di-dâl

 

Cartrefi Gofal

White line Squiggle.png

Sut gallaf gael cymorth?

Mae’n bwysig dewis cartref gofal sy’n bodloni anghenion yr unigolyn rydych yn gofalu amdano. Mae ganddo/ganddi hawl i asesiad i gadarnhau’n union ei [h]anghenion ac a fydd y wladwriaeth yn talu am y gofal neu a fyddwch yn talu amdano’n breifat. Hyd yn oed os byddwch yn talu’n breifat, mae’n ddefnyddiol cael asesiad o’r anghenion os oes posibilrwydd y bydd angen ichi ofyn am gefnogaeth ariannol gan y cyngor yn y dyfodol.

 

I ofyn am asesiad, i wirio cymhwysedd ac i drafod costau, cysylltwch â CYMORTH ar 0345 602 7050

 

Mae taflen Age Cymru, ‘Cael hyd i lety gofal cartref yng Nghymru’  yn rhoi manylion ar y canlynol:

    - Gwneud penderfyniad am symud i gartref

    - Ystod o gwestiynau i’w gofyn a materion i’w hystyried wrth ddewis cartref

    - Ystyriaethau ariannol wrth ddewis cartref gofal

    - Problemau a chwynion

 

Mae Age Cymru yn cyhoeddi nifer o daflenni eraill ar thema cartrefi gofal, a all fod o ddiddordeb ichi.  Yn eu plith mae:

    - Talu am leoliad parhaol mewn cartref gofal yng Nghymru

    - Delio gydag eiddo yn y prawf moddion ar gyfer darpariaeth barhaol mewn cartref gofal yng Nghymru

    - Asesiad yr awdurdod lleol ar gyfer gwasanaethau gofal yn y gymuned yng Nghymru

Blue Squiggle Banner.png
Care Homes Illustration

Cymdeithasol

Gallwch dderbyn y newyddion diweddaraf, manylion digwyddiadau a thripiau a gweithgareddau hwyl i’w gwneud ar-lein trwy gofrestru gyda’n cyfryngau cymdeithasol.

Man sitting at computer Illustration
 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter
 • YouTube
 

Hawliau Gofalwyr sy’n Oedolion

Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn eich diogelu yn erbyn gwahaniaethu yn y gweithle oherwydd eich bod yn gofalu am rywun mewn oed neu sydd ag anabledd.  Am fwy o wybodaeth, mae’n werth cymryd cip ar Wefan Gofalwyr Cymru  a Gwefan ACAS 

Ers 2016 yng Nghymru, mae’ch hawliau chi’r un peth â rhai’r bobl sy’n derbyn gofal.

 

Mae’r Awdurdod Lleol yn comisiynu Credu i ddarparu gwybodaeth a chymorth i Ofalwyr ym Mhowys. Croeso ichi gysylltu â ni - mae croeso cynnes yn eich disgwyl: carers@credu.cymru 01597 823800/ Credu Carers ar Facebook 

 

Eich hawliau fel Oedolyn sy’n Ofalwr:

 

 • Yr hawl i ofyn i weithio oriau hyblyg ac amser i ffwrdd adeg argyfwng

 • Yr hawl i absenoldeb rhiant (ar ôl cael eich cyflogi am 12 mis)

 • Yr hawl i wybodaeth a chymorth

 • Yr hawl i asesiad os nad yw’n bosib bodloni eich anghenion trwy wybodaeth a chyngor

 • Yr hawl i leisio eich barn a chael rheolaeth dros benderfyniadau am eich cymorth

 • Yr hawl i’r Lwfans Gofal os ydych yn bodloni’r meini prawf

 

Manylion:

Nid yw faint o arian sydd gennych yn effeithio ar eich hawl i gael asesiad, ond hwyrach y gofynnir ichi gyfrannu at gost eich cymorth. Mae gwybodaeth ddefnyddiol ar hyn ar gael trwy Carers UK.

I Oedolion sy’n Ofalwyr, dylech fod yn rhan o bob penderfyniad a wneir am eich cymorth. Gallwch ddewis cael ffrind neu aelod o’r teulu gyda chi i’ch cefnogi.

 

Gall Credu eich helpu i ymchwilio i fudd-daliadau a chynnig cysylltiadau ichi o ran ymgynghorwyr ar fudd-daliadau neu’r Cyngor ar Bopeth, neu gallwch fynd atynt yn uniongyrchol.

 

Meini prawf ar gyfer y Lwfans Gofal:

 • Rydych yn gofalu am rywun sy’n derbyn budd-dal anabledd cymwys

 • Rydych yn gofalu am yr unigolyn dan sylw am o leiaf 35 awr yr wythnos

 • Rydych chi’n 16 oed neu drosodd, ac nid ydych yn derbyn addysg lawn amser

 • Nid ydych yn ennill mwy na £128 yr wythnos (ar ôl didyniadau)

Ffynonellau gwybodaeth a chefnogaeth defnyddiol eraill:

 • Gwasanaeth Eiriolaeth Dewis - Gwefan / 01597 821333

 • Gofalwyr Cymru - Gwefan / 0808 808 7777 Llun - Gwe, 9am - 6pm / advice@carersuk.org

 • Age Cymru Powys - Gwefan / 01597 825908 / enquiries@acpowys.org.uk

 • Cyngor ar Bopeth Powys - Gwefan / 0345 601 8421

 • Gwasanaethau Cymdeithasol y Cyngor - 0345 602 7050

 • Os ydych yn wynebu heriau o safbwynt eich hawliau mae Gofalwyr ym Mhowys wedi defnyddio ac wedi argymell yr adnodd hwn.

 • Mae’r wefan hon o ddiddordeb mawr os am astudio

Hawliau Gofalwyr yng Nghymru yn fwy manwl. 

Pyramid of needs illustration
Blue Squiggle Banner.png

Rhifau a Dolenni Defnyddiol

Noder: nid rhestr hollgynhwysfawr yw hon. Am fwy o wybodaeth ar sefydliadau defnyddiol, cysylltwch â Credu neu CYMORTH neu chwiliwch ar wefan Dewis Cymru (gweler isod).

 

CYMORTH Cyngor Sir Powys 

Pwynt cyswllt unigol ar gyfer Cyngor Sir Powys. Gofal a chymorth i oedolion

Ebost: assist@powys.gov.uk

Ffôn: 0345 602 7050

Cyfeiriad: Neuadd y Sir, Spa Road East, Llandrindod, Powys, LD1 5LG

Gwefan: www.powys.gov.uk

 

Llinell Uniongyrchol Powys 

Ar gyfer gwasanaethau a gweithgareddau i blant a theuluoedd lleol, neu am gyngor ac arweiniad ar sut i gael cymorth ychwanegol, neu i gofrestru problem neu bryder am les plentyn neu berson ifanc.

Ffôn: 01597 827666

 

Credu 

Yn cefnogi ac yn cysylltu Gofalwyr

Ebost: info@credu.cymru

Ffôn: 01597 823800

Cyfeiriad: Marlow, Cilgant y De, Llandrindod, LD1 5DH

 

Cysylltwyr Cymunedol

Yn helpu pobl (18 oed +) a’u teuluoedd neu Ofalwyr i gael mynediad at wasanaethau a gweithgareddau ar lefel gymunedol

Ffôn: 01597 828649

Ebost: community.connectors@pavo.org.uk

 

Dewis Cymru 

Cyfeirlyfr o sefydliadau lleol a chenedlaethol

Gwefan: www.dewis.wales

 

Age Cymru Powys

Cyngor a chymorth i bobl hŷn

Ffôn: 01597 825908 

Ebost: enquiries@acpowys.org.uk

 

Y Gymdeithas Alzheimer 

Cymorth, gwybodaeth, ymchwil

Llinell gymorth Dementia genedlaethol: 0300 222 11 22

 

Cyngor ar Bopeth Powys

Cyngor a gwybodaeth

Ffôn: 0345 601 8421

 

Deall Dementia Powys 

Ffôn: 01597 822477

Ebost: info@dmip.org.uk

 

DEWIS CIL

Eiriolaeth i bobl dros 18 oed sy’n derbyn neu sy’n gymwys i dderbyn gwasanaethau gofal cymdeithasol

Ffôn: 01597 821333

Cyfeiriad: Dewis CBA Powys, Y Ganolfan GELF, Ffordd Tremont, Llandrindod, LD1 5EB

 

Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig Powys  

Ffôn: 01874 712607

Gwefan: powys.gov.uk/ASD

 

Y Gymdeithas Strôc – Powys

Gwasanaeth Integreiddio Cymunedol

Ffôn: 01745 508524

Gwefan: stroke.org

 

Gofal a Thrwsio Powys

Yn cynnig arbenigedd, cyngor a chymorth ymarferol i bobl hŷn neu bobl ag anableddau sydd angen gwneud atgyweiriadau, gwaith adnewyddu neu addasiadau i’w cartref.

Ffôn: 01686 620760

 

 

Cartrefi Cymru

Yn cefnogi pobl gydag anableddau dysgu yng Nghymru

Gwefan: http://cartrefi.org/en

 

MIND

I bobl 16 oed + – gwella llesiant meddyliol

Canol a Gogledd Powys

        Ebost: Admin@midpowysmind.org.uk

        Ffôn Swyddfa: 01597 824411

        Gwefan: https://mnpmind.org.uk/

MIND Aberhonddu a’r Ardal

        Ffôn: 01874 611529 

        Ebost: info@breconmind.org.uk

        Gwefan: www.breconmind.org.uk

 

Y Samariaid

Ffôn: 116 123

Gwefan: https://www.samaritans.org/samaritans-cymru/

 

Cymorth Cartref Cyngor Powys 

Yn darparu cefnogaeth a chymorth ymarferol sydd ei angen ar unigolion yn eu bywyd dyddiol efallai er mwyn parhau i fyw yn eu cartref, yn ddiogel ac yn annibynnol

Gwefan: https://en.powys.gov.uk/article/3541/Powys-Home-Support---Helping-you-to-live-life-your-way.

 
Blue Squiggle Banner.png
Health and Social Logo.png
Tudorlogosq.png
NHS wales Logo.png
Community Fund Logo.png
Powys Logo.png
Welsh Government Logo.png
EFF-logo-Colour.png
The-Waterloo-Foundation.jpg
The Rank Foundation logo