Cyfrannu

Blue line Squiggle Reverse.png

Swyddi a Recriwtio

Rydym yn cyhoeddi manylion lleoedd gwag ar gyfer Staff ac Ymddiriedolwyr ar gyfer Credu ym Mhowys ar y dudalen hon.

Dewch nôl yn rheolaidd i weld y cyfleoedd diweddaraf.

Carers on zoom illustration
Blue Squiggle Banner.png

Cyfleoedd newydd i Ymuno â’r Tîm 

Diolch am eich diddordeb mewn cefnogi Gofalwyr.

 

Nid ydym yn recriwtio ar hyn o bryd, ond rydym yn hysbysebu swyddi newydd yn rheolaidd, felly dewch nôl yn fuan, neu cysylltwch â ni ar: hr@credu.cymru

Blue Squiggle Banner.png

Cyfleoedd Gwirfoddoli

 

Gwirfoddolwyr ein Siopau Elusennol (di-dâl)

Cyfleoedd yn Aberhonddu a Machynlleth. i ddysgu mwy, anfonwch ebost at: hr@credu.cymru neu dewch heibio ein siopau cyfeillgar ym

• Machynlleth (Stryd Maengywn gyferbyn â’r Canolfan Gwaith).

Aberhonddu (Y Stryd Fawr, ger Banc Lloyds)

 

Ymddiriedolwyr (gwirfoddol/di-dâl)

Rydym yn chwilio am bobl sy’n poeni am Ofalwyr a Gofalwyr Ifainc i ymuno â’n Bwrdd Ymddiriedolwyr.

Os oes gennych ddiddordeb, ffoniwch Marie ar 01597 823800 neu gellir e-bostio: hr@credu.cymru

Credu Carers Shop Illustration
 

Gwirfoddoli

White line Squiggle.png

Gallwch wneud gwahaniaeth i Ofalwyr Ifainc ac Oedolion sy’n Ofalwyr mewn ffordd sy’n addas i CHI! 

Lawrlwytho ffurflen Datgan Diddordeb yma 

Os hoffech gefnogi Gofalwyr Ifainc/Oedolion sy’n Ofalwyr mewn ffordd anffurfiol fel rhan o’ch gwaith gwirfoddol gyda grŵp neu sefydliad arall, neu os hoffech wirfoddoli gyda Credu, mae amrediad eang o ffyrdd bach a mawr cyffrous ichi gyfrannu i gefnogi Gofalwyr Ifainc ac Oedolion sy’n Ofalwyr yn eich cymuned chi!

Ymhlith enghreifftiau o’r rolau mae: cymorth dros y ffôn i ofalwyr; helpu allan mewn grwpiau; sefydlu clybiau gwaith cartref; staffio siopau elusennol; ysgrifennu erthygl ar gyfer cylchgrawn Gofalwyr a llawer mwy. Byddem yn hoffi dod i’ch adnabod CHI: eich diddordebau, eich sgiliau, eich syniadau a’ch profiadau bywyd a’r hyn rydych yn frwdfrydig amdano. Credwn fod gan bob unigolyn safbwynt unigryw a sgiliau sy’n werthfawr i eraill. Rydym wedi ymrwymo i’ch galluogi i ffynnu yn y rôl rydym yn ei chreu gyda’n gilydd. 

 

Mae'r cyfrifoldebau gwirfoddoli gyda’r sefydliad yn hyblyg, ac yn rhoi rheolaeth llwyr mwy neu lai ichi dros eich oriau a’ch llwyth gwaith. Mae pob eiliad o’ch amser yn bwysig inni, ac ni fyddwn yn rhoi pwysau arnoch i wneud mwy nag y byddech yn dewis. Os byddai’n well gennych gynnig cymorth personol neu arwain grwpiau mawr, neu os hoffech estyn gwahoddiad i siaradwyr gwadd i’ch grŵp lleol i godi ymwybyddiaeth am Ofalwyr, gall Credu roi gwybodaeth/hyfforddiant/cymorth ichi wneud hynny.

 

"Nid peth hawdd bob amser yw cefnogi Gofalwyr fel un o wirfoddolwyr Credu, ond mae wastad yn werth chweil.  Yn fy llygaid i, nid wyf yn gwneud llawer iawn, siarad gyda neu’n gwrando ar Ofalwyr rwyf yn eu cefnogi; ond mae rhyw deimlad enfawr o fraint mai gyda fi y mae Gofalwr yn dewis rhannu ei deimladau, heriau a meddyliau. Rwyf yn llawn edmygedd ar gyfer y Gofalwyr rwyf yn eu cefnogi, ac os bydd fy ngalwadau i ar ran Credu yn rhoi ychydig o gymorth iddynt, mae hynny’n ddigon o gyfiawnhad imi.” – John Raftree, un o Wirfoddolwyr Credu . 

Mae Credu yn gosod y sylfeini i groesawu gwirfoddolwyr newydd a’u cynorthwyo gyda’u teithiau personol a phroffesiynol. Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru wedi dyrannu 6 mis o gyllid i Credu, i’n galluogi i recriwtio, hyfforddi a chefnogi mwy o bobl er mwyn cefnogi Gofalwyr o bob oed yn ystod pandemig Covid-19 a thu hwnt. Ein nod yw galluogi pobl sy’n meddu ar sgiliau a phrofiad i gael lle priodol unigol o fewn y sefydliad, gan greu eu syniadau eu hunain a gweithio yn eu cymunedau eu hunain. Byddwn yn croesawu unrhyw un sydd â chynllun a brwdfrydedd i wireddu hyn, a byddwn yn rhoi cymorth a chefnogaeth llawn iddynt. 

Mae’r holl sesiynau am ddim, ac mae Credu’n gweithio i sicrhau eu bod yn hygyrch i bawb. 

Blue Squiggle Banner.png

Rydym yn awyddus i...

Mae Credu am ddefnyddio dulliau arloesol i recriwtio ac ymgysylltu â Gwirfoddolwyr.

Mae Credu am greu diwylliant o fewn y sefydliad sy’n grymuso ac yn cymell Gwirfoddolwyr, a sicrhau bod ganddynt gyfrifoldebau arwyddocaol.

Mae Credu yn dymuno diolch i Wirfoddolwyr trwy gynnig hyfforddiant ac amser myfyriol er mwyn datblygu eu hunain.

Volunteering Illustration

Ein Proses 

 

 • Gofynnir i wirfoddolwyr lenwi ffurflen gais i Wirfoddoli, sy’n cynnwys proffil un tudalen.

 • Bydd angen i wirfoddolwyr sy’n gweithio’n uniongyrchol gyda phlant neu oedolion agored i niwed mewn rôl goruchwylio wneud cais am wiriad DBS

 • Byddwn yn gofyn am dystlythyrau – un proffesiynol ac un personol lle bo’n bosib 

 • Dim ond un tystlythyr fydd ei angen i weithio mewn un o’n siopau.

 • Gall yr hyfforddiant sylfaenol gynnwys

- Cyflwyniad Powerpoint cychwynnol ar ddiogelu, ac wedyn sesiwn hyfforddi undydd ar Ddiogelu

-Cymorth cyntaf yn y gwaith

-Diogelu data - E -ddysgu

-Trin a thrafod â llaw

-Hyfforddiant penodol ar gyfer y siopau

 • Cedwir manylion gwirfoddolwyr ar ein bas data

 • Dynodir Pwynt Cyswllt o fewn Tîm Credu i bob Gwirfoddolwr

 • Estynnir gwahoddiad i wirfoddolwyr fynychu sesiynau myfyrio gyda chydweithwyr, cyfarfodydd tîm a chyfarfodydd prosiect penodol perthnasol.

Cuppa and a Chat Illustration

Ein Nodau

 • Grymuso gwirfoddolwyr i ddefnyddio eu cryfderau gyda Credu.

 • Gwirfoddolwyr yn teimlo bod ganddynt gysylltiadau ac maent yn cael eu gwerthfawrogi fel rhan o dîm ehangach Credu 

 • Cydnabyddwn fod gan bob unigolyn gryfderau, ac y gall pawb gyfrannu rhywbeth 

 • Rydym yn awyddus i alluogi Gwirfoddolwyr i ffynnu a thyfu o fewn ein sefydliad

Cysylltiadau defnyddiol 

Gellir lawrlwytho Ffurflen Datgan Diddordeb yma

Gwefan CGGC ar gyfer adnoddau

Gwefan Gwirfoddoli Cymry i hysbysebu swyddi ac i chwilio am Wirfoddolwyr

Credydau Amser Tempo i’w defnyddio ar gyfer swyddi Gwirfoddolwyr lle bo’n briodol

PAVO, Canolfannau gwirfoddoli

Prosiect Eden ar gyfer cyrsiau/syniadau prosiect ym maes datblygu cymunedol

 

Rhoddion

White line Squiggle.png
Blue Squiggle Banner.png

Cyfrannu at Credu i gynnig cefnogaeth 

Gofalwyr Ifainc Wrecsam, Conwy a Sir Ddinbych – Gofalwyr Ifainc ac Oedolion sy’n Ofalwyr Powys - Gofalwyr Ceredigion neu at achos neu brosiect penodol! Cysylltwch â ni a gallwn wneud y trefniadau.

 

Gallwch gyfrannu mewn nifer fawr o ffyrdd.

 • Gallwch drefnu digwyddiad i godi arian neu gymryd rhan mewn gweithgaredd noddedig.

 • Gallwch wneud cyfraniad untro neu gyfraniad rheolaidd, neu gallwch gynnwys rhodd yn eich ewyllys.

 • Gallwch ofyn am roddion er cof am rywun, er enghraifft i gofnodi pen-blwydd pwysig neu yn lle blodau mewn angladd.

Mae gennym gyfrif PayPal, a gallwn dderbyn arian a drosglwyddir trwy’r banc wrth gwrs, neu gellir defnyddio JustGiving. Cysylltwch â’r swyddfa am fwy o fanylion.

Icon 3 No Background.png

Godi

White line Squiggle.png
Blue Squiggle Banner.png
New Icon 9.png

Rydym yn chwilio am Unigolion i Godi Arian yn y Gymuned ar hyd a lled Powys i godi arian ar gyfer Gofalwyr a Gofalwyr Ifainc.

 

Beth yn union mae codi arian yn ei olygu?

 

Mae codi arian yn golygu mwy na chodi arian yn unig; mae’n codi ymwybyddiaeth o’r hyn y mae Credu yn ei wneud hefyd.

 • Gellir codi arian yn y gymuned leol.

 • Trwy godi arian, rydych yn helpu lledu’r gair am ein gwasanaethau cymorth i Ofalwyr.

 • Mae codi arian yn helpu Credu i greu cysylltiadau gyda’r gymuned leol ac yn annog pobl i gefnogi ein gwaith.

 • Hefyd mae codi arian yn helpu ymgysylltu â sefydliadau, clybiau, busnesau ac ysgolion lleol.

Beth yw manteision codi arian?

Wel, wrth gwrs, rydym yn codi arian ac ymwybyddiaeth am Credu fel elusen. Ond ichi’r unigolyn sy’n codi arian, mae manteision ichi hefyd!

 • Mae codi arian yn gallu bod yn hwyl.  Gellir ei wneud fel unigolyn neu fel timau, felly gallwch ddewis beth sy’n siwtio chi orau. Gallwch gyfuno gyda’r teulu a chydweithwyr, neu gallwch ymuno â thîm a gwneud ffrindiau newydd.

 • Mae helpu eraill yn werth chweil, a thrwy godi arian, byddwch yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i’r holl ofalwyr yn eich cymuned.

 • Byddwch yn cyfrannu mwy at eich cymuned, ac yn cwrdd â phobl ddiddorol, sy’n debyg ichi.

 • Byddwch yn magu sgiliau newydd, ac yn magu hyder trwy weithio fel aelod o dîm.

 • Mae’r unigolion sy’n codi arian yn derbyn gwahoddiadau arbennig i ddigwyddiadau Credu!

 

Faint o amser y byddai angen imi ei dreulio’n codi arian?

Chi biau’r dewis!

 • Chi sy’n penderfynu faint o amser rydych am ei gyfrannu, a sut i drefnu hyn o gwmpas eich cyfrifoldebau eraill.

 • Gall gweithgareddau codi arian fod yn ddigwyddiad untro neu gellir eu cynnal yn barhaol.

 • Mae’n rhwydd cymryd rhan.

 • Does dim angen unrhyw brofiad blaenorol ym maes codi arian.

 • Chi sy’n penderfynu sut rydych am godi arian.

 • Yn amrywio o fore coffi i stondin cacennau, casgliadau bwced a nosweithiau cwis – mae rhywbeth at ddant pawb

 

Mae’r bobl sy’n codi arian yn chwarae rôl hollbwysig trwy godi arian ac  ymwybyddiaeth yn eu hardal leol, ac yn helpu hyrwyddo Gofalwyr a Gofalwyr Ifainc.

 

Help a chefnogaeth ar gyfer eich gweithgareddau codi arian

Rydym yma i’ch cefnogi chi gyda gweithgareddau codi arian.  Bydd ein swyddogion codi arian lleol/rhanbarthol yn gallu cynnig cefnogaeth, a’ch hysbysu am ddigwyddiadau sydd ar y gweill yn eich ardal leol, neu unrhyw grwpiau codi arian sydd eisoes yn bodoli. Am fwy o wybodaeth, neu os hoffech gychwyn grŵp codi arian, cysylltwch â ni trwy: e-bostio: carers@credu.cymru neu ffonio: 01597 823800

 

Codi arian ar-lein

 

Ydych chi’n trefnu penwythnos i ffwrdd neu wyliau? Yn prynu ychydig o bethau ar Amazon? Yn archebu cetris inc? Yn archebu’r siopa ar-lein gan Asda/Tesco?

 • Wyddoch chi, pryd bynnag rydych yn prynu unrhyw beth ar-lein – boed y siopa wythnosol neu wyliau blynyddol – gallwch gasglu rhoddion AM DDIM ar gyfer Credu?

 • Mae dros 3,000 o siopau a gwefannau’n barod i roi rhywbeth, gan gynnwys Amazon, John Lewis, Expedia, Aviva, Debenhams, M & S, thetrainline, Sainsbury’s a miloedd o fanwerthwyr eraill – a does dim cost ychwanegol ichi!

Mae mor syml â 1, 2, 3…

 1. Ewch at: easyfundraising.org.uk/causes/credu/ i ymaelodi am ddim.

 2. Bob tro rydych yn siopa ar-lein, ewch at easyfundraising yn gyntaf i chwilio am y wefan berthnasol a dechrau siopa.

 3. Ar ôl ichi dalu, bydd y manwerthwr dan sylw yn rhoi cyfraniad at yr achos da a ddewiswyd heb unrhyw gost ychwanegol!

Does dim anfanteision na ffioedd cudd, a bydd Credu yn gwerthfawrogi eich cyfraniad yn fawr.

Byddai’n braf  i’ch gweld yn cymryd rhan, felly cofiwch gysylltu os oes gennych unrhyw syniadau codi arian ar 01597 823800 neu drwy e-bostio: 

carers@credu.cymru 

 

Diolch am eich cefnogaeth ….mae pob ceiniog yn helpu!

Blue Squiggle Banner.png
Health and Social Logo.png
NHS wales Logo.png
Powys Logo.png
Welsh Government Logo.png
Tudorlogosq.png
Community Fund Logo.png
EFF-logo-Colour.png
The Rank Foundation logo
The-Waterloo-Foundation.jpg